Aan-& verkoop aandelen stadion, samenvattende informatie

Vraag & Aanbod van V-aandelen

Verkopers
Soms worden er V-aandelen Stadion (voorheen genaamd B-aandelen) in advertenties of op marktplaats te koop aangeboden.  
Praktischer is het om de VASF in kennis te stellen van het voornemen tot verkoop van één of meer V-aandelen Stadion. 


Kopers
Bij de VASF melden zich ook potentiele kopers voor aandelen Stadion.
Zij hebben veelal voorkeur voor stoelen op een bepaald  Vak, Rij(en) en/of voor een aantal stoelen naast elkaar.  Soms zijn het aandeelhouders die naast hun eigen plek aandelen met zitplaats bij willen kopen. Het wachten is dan tot deze te koop worden aangeboden.  Soms kan er met medewerking van anderen van plaats(en)  worden geruild.

De voor aandeelhouders beschikbare vakken zijn A,  gelegen rond de middenlijn, B ligt naast A en C daar weer naast, beide richting hoekvlag.   Aan elk V-aandeel is een zitplaats in één van die vakken toegewezen.

Transactie
De prijs van de aandelen wordt bepaald door vraag en aanbod , waarbij onze vereniging slechts een informatieve, dienstverlenende  rol speelt. Er is geen sprake van bemiddeling.  Koper en verkoper bepalen zelf -  zij deden dat ook al in het verleden -  de voorwaarden voor hun transactie, waaronder de hoogte van de koopsom. De VASF aanvaardt  te dezer zake dus geen enkele aansprakelijkheid.

Indicatie prijs per aandeel
Aandelen met zitplaats op Vak C werden tot voor kort verkocht voor prijzen die liggen rond € 6.500, met zitplaats op Vak B voor prijzen rond € 7.500 en met zitplaats op Vak A voor rond  € 8.500 per aandeel. Deze prijzen stijgen (zie hierna).

Op 13 december 2016 heeft de Aandeelhoudersvergadering van het Stadion plaatsgevonden. Bij de toegezonden vergaderstukken was de regeling met V-aandeelhouders gevoegd, die duidelijkheid verschafte over het aan het V-aandeel te koppelen zitplaatsrecht in het toekomstige Fey-Citystadion. Tegen inlevering van eigendom en stemrecht wordt in het toekomstige stadion voor de duur van 60 jaar een zitplaats gegarandeerd aan de lange zijde, qua ligging en afstand tot het veld enigszins vergelijkbaar met vak CC in het huidige Stadion.
Deze duidelijkheid heeft ertoe geleid dat de vraagprijzen en de prijs waartegen reeds gerealiseerde transacties hebben plaatsgevonden een stijgende tendens vertonen.

Inmiddels heeft de Gemeenteraad van Rotterdam op 11 mei 2017 ingestemd met de Fey-City-plannen, hetgeen tot een stijgende vraag naar aandelen heeft geleid.

VASF
De VASF zal de wensen van verkopers en kopers aan elkaar kenbaar maken, zodat elke partij zelf kan besluiten over de transactievoorwaarden. Indien het aandeel tot een nalatenschap behoort, dient de verkoper gerechtigd te zijn namens de erfgenamen op te treden. 
Nadat men overeenstemming heeft bereikt kan de overdracht van het aandeel plaatsvinden ten overstaan van een door de koper aan te wijzen notaris.
Desgewenst kan de VASF de naam van een notaris verstrekken die bekend is met deze materie.

De kosten van de overdracht zijn voor rekening van de koper en vooraf op te vragen bij een notaris. 

De VASF vraagt aan de verkopende partij (het VASF-lid) een bijdrage in de exploitatiekosten van de vereniging ad € 250 per verkocht aandeel. Van niet-leden kan een hogere bijdrage verlangd worden.

De dienstverlening van de VASF is een service van onze vereniging naar vertrekkende en nieuwe aandeelhouders, waarbij wij de nieuwe eigenaren van de aandelen gaarne als lid van onze vereniging verwelkomen.                                                    
Onze bestuursleden Huug Schweers en Nico Waterkamp geven u gaarne verdere inlichtingen over de actuele stand van zaken met betrekking tot overeengekomen verkoopprijzen.

Momenteel trekt de belangstelling voor aandelen Stadion sterk aan. Er is vraag naar alle  aandelen:

Niet uitsluitend aandelen die thans recht geven op een zitplaats op vak A zijn gevraagd, maar er is ook zeer veel belangstelling voor aandelen op vak B en vak C.  

Mocht u besluiten tot verkoop over te gaan , neem dan contact op met de VASF onder de knop Aandelen.VASF   januari/juli 2017

Aandelen Overzicht