Berichtgeving door Stadion over Vernieuwbouwde Kuip

Ontleend aan de inmiddels niet meer bestaande link:
http://www.dekuip.nl/het-stadion-de-kuip/de-nieuwe-kuip


DE VERNIEUWBOUWDE KUIP

Van het prima Stadion De Kuip nemen we mee wat van belang is voor het behoud van sfeer en historie en we zorgen ervoor dat Feyenoord Rotterdam op het hoogste niveau kan blijven acteren.

Hieronder is een overzicht te vinden van aan de Nieuwe Kuip gerelateerde nieuwsberichten zoals die op de Stadionwebsite zijn verschenen.
Het overzicht begint met het meest recente , d.d. 9 maart 2015, het einde van het Vernieuwbouwplan, terwijl slechts enkele dagen eerder - op 4 maart 2015 - het vertrouwen in het plan werd uitgesproken. Met deze 2 berichten van de Stadionwebsite begint dit overzicht .

Het laatste bericht is van december 2013, de benoeming van de Verkenners: Wim van Sluis, Hans Vervat en Jos van der Vegt . 

 

maandag 09-03-15 19:34

VERNIEUWBOUWPLAN DE KUIP VAN DE BAAN

De directies en raden van commissarissen van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord en Feyenoord Founders Consortium (FFC), bestaande uit BAM, AM en Siemens, hebben geen overeenstemming bereikt over de vernieuwbouw van De Kuip. Na een uiterst zorgvuldig proces zijn beide partijen tot deze conclusie gekomen.

In april 2014 hebben de verkenners (Wim van Sluis, Hans Vervat en Jos van der Vegt), die onderzoek deden naar een toekomstbestendige huisvesting van Feyenoord, hun voorkeur uitgesproken voor de vernieuwbouwvariant van FFC. In de periode april tot en met november 2014 is deze variant verder uitgewerkt. Daarbij bleken de kosten uiteindelijk veel hoger uit te vallen.

Vanaf november is door alle partijen hard gewerkt aan een alternatief plan voor een stadion dat te financieren was en op een gezonde wijze te exploiteren. Op woensdag 4 maart gingen de onderhandelingen de laatste fase in en leek een positieve afloop mogelijk. Op 9 maart hebben partijen gezamenlijk vastgesteld dat deze onderhandelingen niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat zullen leiden. Daarop is besloten de onderhandelingen te staken. Dat staat los van de plannen voor de verhuizing van de trainingslocatie naar Hillesluis en voor de accommodatie van de Sportclub Feyenoord op Varkenoord.

René van Ierschot namens de projectleiding: ‘Ik betreur dat we dit besluit hebben moeten nemen. We gaan ons beraden op de nieuw ontstane situatie. Ik spreek mijn dank en waardering uit vooral naar FFC maar ook naar de Gemeente Rotterdam en alle anderen die zich hebben ingezet voor dit plan. Zij hebben net zoals wij er alles aan gedaan om dit te laten slagen. Het is helaas niet gelukt.’

woensdag 04-03-15 14:00

VOLGENDE STAP IN PLANVORMING VERNIEUWBOUW DE KUIP

De Raden van Commissarissen van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord hebben deze week de plannen voor de vernieuwbouw van De Kuip bestudeerd. De Raden van Commissarissen zijn verheugd over de stappen die tot nu toe zijn gezet. De volgende stap - die de komende weken plaats vindt – is het afronden van de laatste fase van onderhandelingen met de beoogde bouwer FFC/BAM.

René van Ierschot namens de projectleiding: ‘We liggen op koers. Dit is een buitengewoon ingewikkeld project waarbij veel partijen betrokken zijn. Dat vergt tijd en zorgvuldigheid. We hebben er vertrouwen in dat we binnenkort de volgende fase van het project in kunnen gaan.  We gaan voor zorgvuldigheid boven snelheid. Het tempo waarin het plan kan worden gerealiseerd is moeilijk te voorspellen.’

Indien het onderhandelingsproces positief wordt afgerond, breekt daarna een nieuwe fase aan die zich hoofdzakelijk zal toespitsen op de verwerving van Eigen en Vreemd Vermogen.

 

donderdag 01-05-14 11:45

VERKENNERS ADVISEREN VERNIEUWBOUWVARIANT VAN FFC

De Stichting Feyenoord moet de komende zes maanden volledig inzetten op het uitwerken van het plan van het consortium FFC tot een definitief ontwerp voor een vernieuwbouwde Kuip. Dat is het advies van de Verkenners na vier maanden van intensief onderzoek en het vergelijken van de diverse mogelijkheden om te komen tot een solide, toekomstbestendige huisvesting van Feyenoord.

De vandaag door de Verkenners Wim van Sluis, Jos van der Vegt en Hans Vervat gepresenteerde eindconclusie betekent dat het ontwerp van Red de Kuip dus niet de voorkeur geniet en na een nek aan nek race als laatste alternatief afvalt, waar in een eerder stadium zo’n tien andere ontwerpen voor een nieuwe huisvesting door de Verkenners als ‘niet de allerbeste optie’ waren betiteld. 

Realisatie van het plan van FFC, dat bestaat uit BAM, AM en Siemens, wordt door de Verkenners om meerdere redenen als het meest kansrijk geacht en nadere uitwerking hiervan verdient volgens hen daarom vanaf nu alle inzet en aandacht. Het advies van de Verkenners wordt overgenomen door de Stichting Feyenoord (vertegenwoordiging van BVO Feyenoord, Stadion Feijenoord N.V., Sportclub Feyenoord en Supporters). 

De Verkenners gaven vanmiddag bij de presentatie van hun eindadvies complimenten aan zowel de plannenmakers van FFC als die van Red de Kuip. Voor beide plannen geldt volgens de Verkenners dat ze haalbaar zijn, fraai ogen, en Feyenoord echt goed verder kunnen helpen. Op belangrijke aspecten als draagvlak, gebiedsontwikkeling en financierbaarheid ontliepen de plannen van FFC en Red de Kuip elkaar niet veel. Dat de Verkenners en vervolgens ook de Stichting Feyenoord kiezen voor doorontwikkelen met FFC heeft vooral te maken met de wijze waarop het stadion in het plan van dit consortium kan worden geëxploiteerd en welke (technische) kwaliteit er kan worden geboden voor de totale kosten van circa € 200 miljoen. Daarnaast worden met FFC de plannen voor de nieuw te bouwen trainingsaccommodaties ten bedrage van € 16 miljoen nader uitgewerkt. 

FFC levert aanzienlijk meer nieuwgebouwde vierkante meters, zodat het FFC plan beter exploiteerbaar lijkt. Daarnaast is bij de Verkenners de twijfel blijven bestaan inzake de steilheid van de derde ring die onderdeel uitmaakt van het plan van Red de Kuip. Uit presentaties is daarnaast gebleken dat FFC technisch beter is uitgewerkt en dat FFC veel meer ervaring heeft met het bouwen van stadions.

Het vernieuwbouwplan FFC gaat uit van een ‘state of the art’ stadion met circa 70.000 zitplaatsen, circa 90 business units, circa 6300 business seats met alle moderne voorzieningen voor tijdens de wedstrijden en biedt vele gebruiksmogelijkheden ook op niet-wedstrijddagen. ‘Daarnaast geeft het vernieuwbouwstadion de beste mogelijkheden voor Feyenoord om op topniveau in Nederland te komen en te blijven, door een aanzienlijke verhoging van het spelersbudget. Tevens kan het grootste  stadion van Nederland een grote maatschappelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Sportcampus, de stadiondriehoek en een belangrijkste impuls worden voor de verdere ontwikkeling van Rotterdam Zuid’, aldus Wim van Sluis namens de Verkenners. 

Dick van Well sprak namens de Stichting Feyenoord dank en waardering uit voor het vele werk van de Verkenners alsmede van alle partijen die de afgelopen maanden grote betrokkenheid bij de toekomst van Feyenoord hebben getoond door met plannen en ideeën te komen.

‘De komende zes maanden zal er hard gewerkt moeten worden om het plan van FFC verder te vervolmaken en om partijen te benaderen die ons kunnen en moeten helpen bij de realisatie van dit voor Feyenoord en Rotterdam cruciale project. Opdat wij naar ik hoop en aanneem, daarna snel kunnen melden dat we als club, stad en marktpartijen samen definitief aan de slag gaan met de vernieuwbouw van de geliefde Kuip.’

 

Bekijk hieronder de video-impressie van FFC:

 

 

 

 

woensdag 02-04-14 14:16

VERKENNERS KIEZEN VOOR VERNIEUWBOUW

De verkenners die onderzoek doen naar een toekomstbestendige huisvesting voor Feyenoord hebben woensdag tijdens een persconferentie in De Kuip in een tussentijds voorlopig advies een voorkeur uitgesproken voor een vernieuwbouwvariant van het huidige stadion. Het resultaat dient enerzijds een state-of-the-art stadion op Europees niveau te zijn en anderzijds de kenmerkende stijl van het Rotterdams Icoon De Kuip te behouden. De vernieuwbouwvariant moet plaats bieden aan tenminste 70.000 bezoekers waarvan circa 6.300 business stoelen, 100 units en een verdrievoudiging van de commerciële ruimtes, zodat een fors hogere inkomensstroom kan worden gegarandeerd. De twee partijen die zich het meest kwalificeren voor een vernieuwbouwvariant met dak zijn het consortium Red de Kuip en het consortium FFC. Lees hieronder het volledige persbericht en een reactie van voorzitter Dick van Well namens de Stichting Feyenoord.


Vooruitlopend op het definitieve advies inzake de toekomstige huisvesting voor Feyenoord dat eind april 2014 wordt verwacht, heeft het verkennerstrio, Wim van Sluis, Hans Vervat en Jos van der Vegt, een voorlopig advies bekend gemaakt. Het voorlopig advies is getoetst met de opdrachtgever Stichting Feyenoord (vertegenwoordigers van BVO Feyenoord, Stadion Feijenoord N.V., Sportclub Feyenoord en supporters) en overige stakeholders en kan op een breed draagvlak rekenen.

De komende dagen zullen de verkenners de uitkomsten van dit voorlopige advies delen met de Gemeente Rotterdam, zodat het advies een rol kan spelen in het vaststellen van het college programma voor de volgende bestuursperiode van het nieuwe college van B&W.

Alle 13 plannen van de 7 gekwalificeerde partijen (VolkerWessels, FFC, Red de Kuip, KCAP, Erick van Egeraat, Hennes de Ridder, Zwarts en Jansma) zijn de afgelopen weken vergeleken en beoordeeld. Op basis van de beoordeling van de plannen op belangrijke aspecten zoals verwacht draagvlak, maatschappelijke en politieke haalbaarheid en bouw- en kwaliteitsaspecten gaat de voorkeur van de verkenners uit naar een vernieuwbouwvariant van het huidige stadion. Het resultaat dient enerzijds een state-of-the-art stadion op Europees niveau te zijn en anderzijds dient het de kenmerkende stijl van het Rotterdams Icoon De Kuip te behouden. De vernieuwbouwvariant dient plaats te hebben voor tenminste 70.000 bezoekers waarvan circa 6.300 business stoelen,100 units en een verdrievoudiging van de commerciële ruimte zodat een fors hogere inkomensstroom kan worden gegarandeerd.

Op basis van de onderstaande argumenten gaat de voorkeur van de verkenners uit naar een vernieuwbouwvariant van het huidige stadion:
•           Stichtingskosten van circa € 200 miljoen waardoor grootste kans op financiële haalbaarheid. 
•           De hoogst haalbare exploitatie baten tegen acceptabele financiële risico’s.
•           Behoud van sfeer en emotie.
•           De mogelijkheid om tijdens de vernieuwbouw stapsgewijs de exploitatie van het stadion te verbeteren.
•           Minder overlast voor de BVO Feyenoord dan bij volledige nieuwbouw op huidige locatie.
•           Meest duurzame oplossing door hergebruik.


De twee partijen die zich het meest kwalificeren voor een vernieuwbouwvariant met dak zijn het consortium Red de Kuip en het consortium FFC.

Volgende fase:
De komende weken zullen de verkenners met de twee overgebleven partijen op de plannen een verdiepingsslag gaan maken op met name het ontwerp, de bouw (kosten en proces), financiering en exploitatie. In dezelfde periode zullen de verkenners de gesprekken met de stakeholders alsmede met de politiek gaan intensiveren teneinde een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen voor het beste plan voor een toekomstige huisvesting van Feyenoord. Daarnaast zal overleg met de Gemeente Rotterdam plaats vinden over de investering in aansluitende infrastructuur en de optimale bijdrage van het vernieuwde stadion aan de gebiedsontwikkeling.

Naar verwachting zullen de verkenners eind april 2014 het definitieve advies aangaande de toekomstige huisvesting van Feyenoord overhandigen aan de opdrachtgever Stichting Feyenoord.

Namens de stichting Feyenoord complimenteerde voorzitter Dick van Well de verkenners met de gemaakte vorderingen. ‘Het is glashelder dat er door de verkenners in hoog tempo hard is gewerkt, om te komen tot deze eerste duidelijke schifting. De stichting volgt de verkenners in hun voorlopige keuze en is zeer benieuwd naar het definitieve advies. De komende weken zal moeten blijken welk ontwerp het beste voldoet aan het programma van eisen en zal dus zeker ook nader worden gekeken naar belangrijke vragen zoals: wat levert elke variant Feyenoord onder aan de streep uiteindelijk extra op – wordt Feyenoord ook qua begroting weer een topploeg –, is het plan te financieren en hoe houden we de club en het stadion zowel operationeel als financieel goed en verantwoord draaiende gedurende de tijd van verbouwing? We wensen de verkenners daarbij andermaal alle succes.’

 


maandag 10-02-14 15:19

VERKENNERS MET ZEVEN PARTIJEN NAAR TWEEDE FASE

De verkenners nemen van zeven partijen de plannen voor een toekomstige huisvesting van Feyenoord mee naar de tweede fase van het verkenningstraject. Dat was een van de voorlopige conclusies die verkenners Wim van Sluis en Hans Vervat maandagochtend uitspraken tijdens een persbijeenkomst in De Kuip, waar de bevindingen en ontwikkelingen van de eerste weken werden gedeeld met de aanwezige pers. De plannen van partijen Red de Kuip, BAM, VolkerWessels en Zwarts Jansma, plus de outsiders Prof.dr. Hennes de Ridder, Van Egeraat en KCAP zullen in de tweede ronde langs een door de verkenners - in overleg met de BVO, het stadion, de Sportclub en de supporters - ontwikkelde meetlat worden gelegd en zodoende worden getoetst op een aantal essentiële factoren.

Sinds de start van het verkenningstraject begin januari 2014 ontvingen de verkenners naar eigen zeggen een groot aantal hartverwarmende reacties, alsmede vele ideeën, adviezen en concrete (stadion)plannen. Na het voeren van diverse intensieve gesprekken, zowel formeel als informeel, met de betrokken partijen en een aantal stakeholders, voldoen volgens de verkenners de plannen van een zevental partijen vooralsnog aan het eisenpakket voor een nieuw of vernieuwd stadion van Feyenoord. Zo moet een nieuw onderkomen plaats bieden aan ten minste 63.000 toeschouwers, moet de sfeer uit de huidige Kuip geëvenaard en waar mogelijk verbeterd worden en geldt tevens als belangrijke voorwaarde dat het nieuwe of vernieuwde stadion een modern en veilig onderkomen moet worden, dat goed exploiteerbaar is voor evenementen anders dan alleen voetbalwedstrijden.

‘Vrijwel alle plannen die wij hebben gekregen concentreren zich op een vernieuwbouw van de huidige Kuip’, vertelde Van Sluis. ‘Een simpele renovatie is door niemand voorgesteld. Daarom concentreert onze verkenning zich op een vernieuwd stadion op de zelfde plek of een nieuw stadion binnen de stadiondriehoek, dat wil zeggen op dezelfde plek of in een verschoven variant. De plannen zijn door ons globaal beoordeeld op technische en financiële haalbaarheid, voor zover dat met onze beperkte kennis mogelijk was. Ook de mate van uitwerking van de plannen heeft een rol gespeeld in de keuze welke partijen uit te nodigen voor de volgende ronde. De vernieuwvarianten van Red de Kuip, BAM en VolkerWessels kwalificeren zich hiervoor, terwijl wij Zwarts Jansma, als betrokkene bij de vorige verbouwing van De Kuip, in staat achten om een concurrerend plan uit te werken. Daarnaast hebben we met de plannen van Hennes de Ridder, Van Egeraat en KCAP in onze ogen nog enkele outsiders.’

Een tweede voorlopige conclusie die de verkenners op basis van de voorbije maanden namen is dat de huidige stadiondriehoek de meest ideale locatie is voor een nieuwe huisvesting van Feyenoord. Deze locatie is op basis van onder meer draagvlak, financiën en gecompliceerdheid van besluitvorming de meest haalbare, in tegenstelling tot locaties als Varkenoord, naast Ahoy of een variant aan de Maas. Van Sluis benadrukte tevens dat de ontwikkeling van een nieuw stadion zonder een heel goed plan voor de toekomst van de huidige Kuip geen optie is.

In de tweede fase van het verkenningstraject worden de gekwalificeerde plannen nader onderzocht, aan de hand van een speciaal ontwikkelde meetlat. Hierbij wordt gekeken naar factoren als de bouw, kwaliteit van het stadion, financierbaarheid en exploitatiemogelijkheden, terwijl ook de meer softe factoren als emotie, Kuipgevoel en draagvlak aan het licht komen. Belangrijkste vraag is steeds in hoeverre de BVO erop vooruit gaat, zowel op korte als lange termijn.

Zodra er een beeld is welke alternatieven de meeste kans maken, zullen de verkenners ook met relevante partijen zoals de gemeente Rotterdam om de tafel gaan zitten om de optimale inpassing in het gebied (aanpassing infrastructuur, verbeterde bereikbaarheid, parkeergelegenheid) te kunnen realiseren. 

De verkenners voorzien eind maart 2014 een voorlopig advies klaar te hebben, met voldoende draagvlak om te bespreken met de lokale politiek. Uiteindelijk moet dat in april 2014 leiden tot een definitief advies, met een goede basis voor deze opdrachtgevers om een weloverwogen beslissing te nemen hoe om te gaan met de huisvesting van Feyenoord.maandag 13-01-14 11:46

VERKENNERS STADION WILLEN EIND APRIL ADVIES UITBRENGEN

Deze week zijn de verkenners (Wim van Sluis, Jos van der Vegt en Hans Vervat) gestart met het voeren van gesprekken met aan aantal stakeholders en andere belanghebbenden. Tijdens deze gesprekken is gesproken over wensen, idealen, plannen en mogelijkheden voor een toekomstbestendige huisvesting van Feyenoord Rotterdam.

Er zijn bijeenkomsten geweest met onder andere vertegenwoordigers van Het Legioen, de Feyenoord Supportersvereniging, Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF ) maar ook met partijen zoals de BAM (FFC), VolkerWessels en Zwarts & Jansma. Daarnaast hebben ook nieuwe partijen de gelegenheid gekregen om hun (relevante) plan toe te lichten. Ook de volgende week staat in het teken van gesprekken met belanghebbende partijen zoals de gemeente en de banken.

De verkenners spraken maandagochtend tijdens een persbijeenkomst in De Kuip de wens uit om eind april een definitief advies uit te brengen aan de Stichting Feyenoord wat betreft de huisvesting van de club voor de lange termijn.

Tijdens de eerste persbijeenkomst maakten de verkenners meer bekend over het pakket van eisen waaraan een nieuw of vernieuwd stadion voor Feyenoord moet voldoen. Zo richten de plannen zich op een onderkomen voor tenminste 63.000 toeschouwers, met een mogelijke uitbreiding naar meer. Belangrijke voorwaarden voor het nieuwe of vernieuwde stadion zijn dat de begroting van Feyenoord dusdanig verhoogd kan worden dat de club structureel kan meedraaien in de top van Nederland. Bovendien moet de sfeer uit de huidige Kuip tenminste geëvenaard en waar mogelijk nog verbeterd worden. Als derde belangrijke voorwaarde geldt dat het nieuwe of vernieuwde stadion een modern en veilig onderkomen moet worden, dat goed exploiteerbaar is voor evenementen anders dan alleen voetbalwedstrijden.

De verkenners werken samen met Feyenoord een uitgebreide meetlat van prestatie indicatoren uit, waardoor uiteindelijk een zo objectief mogelijke beoordeling van de vele varianten mogelijk is. Natuurlijk blijft de weging van de diverse indicatoren zoals sfeer uiteindelijk een subjectieve beoordeling. Van belang hierbij is dat zoveel mogelijk stakeholders worden betrokken bij deze samenstelling  van indicatoren.

De verkenners streven ernaar een plan te presenteren dat financieel haalbaar is met fors lagere garantstelling van de gemeente Rotterdam dan de eerder gevraagde garantstelling van 165 miljoen euro, of mogelijk zelfs volledig zonder garantstelling vanuit de gemeente. Van Sluis: ‘Dat kunnen we bereiken door een fors lager investeringsbedrag of door middel van een fors hoger eigen vermogen. Wat dat laatste betreft doen we een oproep aan iedereen die wil participeren om dit nieuwe of vernieuwde stadion mede mogelijk te maken.’

Van Sluis vervolgt: ‘Van belang voor de gemeente is natuurlijk de bijdrage van een nieuw of vernieuwd stadion aan de economische kracht van Rotterdam-Zuid. Immers, Feyenoord is een icoon op Zuid en een modern vernieuwd of nieuw stadion kan, mits goed ingebed, een fantastische trekker zijn in de ontwikkeling van het stadionpark en de sportcampus.’

De verkenners zullen verder uitgebreid onderzoek doen naar de kosten van een afsluitbaar dak voor een nieuw of vernieuwd stadion. ‘We zullen de extra kosten en de extra opbrengsten tegen elkaar afwegen en daaruit onze conclusies trekken’, vertelde Van Sluis. ‘Mogelijk zullen we op een later moment een dak voor de nieuwe huisvesting realiseren.’

Van Sluis liet weten dat eind januari de termijn verstrijkt waarop externe partijen hun uitgewerkte plannen voor een nieuw of vernieuwd stadion kunnen insturen. De verkenners streven ernaar om eind april met een definitief advies te komen richting de Stichting Feyenoord.

De verkenners zullen de pers op regelmatige basis bijpraten over de ontwikkelingen. Lees meer over de verkenning voor een nieuw of vernieuwd stadion op de speciale website http://www.dekuip.nl/het-stadion-de-kuip/verkenningstadion

 

maandag 16-12-13 12:32

VERKENNERS STADIONONTWIKKELING AAN DE SLAG

Feyenoord gaat de meest relevante plannen voor een nieuw stadion of renovatie van de huidige Kuip opnieuw onderzoeken. De Stichting Feyenoord, met daarin vertegenwoordigers vanuit de club, het stadion en de sportclub, heeft daarvoor officieel een verkenningsopdracht verstrekt aan Feyenoord-commissaris Jos van der Vegt, Kuip-commissaris Hans Vervat en oud-wethouder Wim van Sluis.

De taak die de verkenners hebben gekregen is om advies uit te brengen over welke huisvestingsoplossing op termijn de beste mogelijkheden biedt voor Feyenoord en om hiervoor optimaal draagvlak te creëren binnen alle Feyenoord-geledingen, evenals bij de Gemeente Rotterdam en bij overige stakeholders.

Aangezien het grootste belang voor deze verkenningsfase ligt in het verwerven van steun vanuit de supporters en aandeelhouders (voor welk plan dan ook), zullen de verkenners als eerste met deze doelgroepen gaan praten. Er zal gesproken worden over wensen, idealen, mogelijkheden en de wijze van betrokkenheid. Daarnaast zullen de verkenners met andere stakeholders en belanghebbenden overleg gaan voeren. Tevens zullen de verkenners de meeste varianten nogmaals gaan inventariseren en toetsen op haalbaarheid (maatstaf) en eventuele nieuwe opties bekijken.

De verwachting is dat de verkenners binnen vier maanden een advies kunnen uitbrengen over de beste huisvestingsoplossing met het meeste draagvlak. Op de website van De Kuip is achtergrondinformatie gepubliceerd. Via dit communicatieplatform worden alle belangrijke feiten en ontwikkelingen in deze verkenningsfase gecommuniceerd. Deze informatie is te vinden via http://www.dekuip.nl/het-stadion-de-kuip/verkenningstadion

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Nieuws voor aandeelhouders Overzicht