Statuten

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: "Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V." en is opgericht voor onbepaalde tijd op drie september negentienhonderd tweeënnegentig.

ZETEL

Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Rotterdam.

DEFINITIES

Artikel 3
In deze statuten wordt verstaan onder:
-de vennootschap: de te Rotterdam gevestigde naamloze vennootschap Stadion Feijenoord N.V.;
-een V-aandeel: één van de aandelen in de vennootschap die in de statuten van de vennootschap thans zijn genummerd van 2001 tot en met 4000 en waarvan de aandeelbewijzen bij de oprichting van de vennootschap zijn voorzien van de letter B;
-een V-aandeelhouder: een houder van één of meer V aandelen.

DOEL

Artikel 4
1. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de aandeelhoudersbelangen in de ruimste zin van V-aandeelhouders in de vennootschap.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze waarop aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging kan worden bijgedragen.
3. De vereniging streeft niet na het maken van winst en zal nimmer enige uitkering van een batig saldo aan leden mogen doen. De middelen van de vereniging dienen te worden aangewend ter stimulering van die activiteiten, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

LEDEN

Artikel 5
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die houder zijn van één of meer V-aandelen.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
3. Op voordracht van het bestuur kan de algemene vergadering een lid de titel "erelid" toekennen. Aan een erelid kunnen bijzondere rechten worden toegekend.

TOELATING

Artikel 6
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
 - a.) door het overlijden van het lid;
 - b.) door opzegging door het lid;
 - c.) door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
- d.) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden schriftelijk, aan de secretaris en tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 8
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR

Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet ten minste zeven dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal stemmen vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6. Wie de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK
LIDMAATSCHAP SCHORSING

Artikel 10
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt periodiek af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 6 van artikel 9; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Een bestuurslid dat de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt, treedt af in de jaarvergadering, gehouden in het jaar nadat hij die leeftijdsgrens heeft bereikt.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 - a.) door het eindigen van het lidmaatschap van de verenging;
 - b.) door bedanken;

BESTUURSFUNCTIES BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 11
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
2. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wenst/wensen, doch minstens één maal per jaar.
3. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, met dien verstande, dat geen rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden, indien niet ten minste de helft van het aantal bestuursleden ter bestuursvergadering aanwezig is.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt,is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum aantal van artikel 9 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en/of werkgroepen die door het bestuur worden benoemd. Bij de instelling van een commissie of werkgroep wordt een zo concreet mogelijke taakomschrijving vastgesteld, alsmede een regeling van aftreden.
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door de voorzitter en secretaris gezamenlijk en de voorzitter en penningmeester gezamenlijk.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13
1. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni daaraanvolgend.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudensverlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering ook een reservelid voor de in de vorige zin bedoelde commissie, die bij belet of ontstentenis van een van harer leden deze in die commissie vervangt.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 - a.) het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 - b.) de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 - c.) voorziening in eventuele vacatures;
 - d.) de begroting voor het dan lopende verenigingsjaar;
 - e.) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tothet bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijnvan niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is vee gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij in de vergadering het besluit tot schorsing wordt behandeld.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.


3. Het stemrecht in ledenvergaderingen is als volgt geregeld:
 - een lid dat houder is van één V-aandeel heeft een stem;
 - een lid dat houder is van twee V-aandelen heeft twee stemmen;
 - een lid dat houder is van drie V-aandelen heeft drie stemmen;
 - een lid dat houder is van vier tot en met zeven V-aandelen heeft vier stemmen;
 - een lid dat houder is van acht tot en met twaalf V-aandelen heeft vijf stemmen;
 - een lid dat houder is van dertien tot en met twintig V-aandelen heeft tien stemmen;
 - een lid dat houder is van eenentwintig tot en met vijftig V-aandelen heeft twintig stemmen;
 - een lid dat houder is van eenenvijftig tot en met eenhonderd V-aandelen heeft dertig stemmen;
 - een lid dat houder is van meer dan eenhonderd V-aandelen heeft vijfendertig stemmen.
4. Een lid kan zijn stem(men) door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, welk stuk voor de vergadering aan de voorzitter dient te worden overgelegd.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voor ziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwenstemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de meerderheid van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij de meerderheid van de stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een een stemming besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien zal de tekst van de voorgedragen wijziging als bijlage bij de oproeping tot de vergadering worden gevoegd.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 21
1. Ontbinding der vereniging is slechts mogelijk krachtens een besluit van een uitsluitend daartoe ten minste een maand van tevoren bijeengeroepen algemene vergadering.
2. Een zodanig besluit dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde der uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden der vereniging in een vergadering, waarin zoveel stemgerechtigden aanwezig zijn, dat twee/derde van het totaal aantal stemmen, waartoe de gezamenlijke leden gerechtigd zijn, kan worden uitgebracht. Wanneer een zodanig aantal stemgerechtigden niet aanwezig is, kan een besluit tot ontbinding slechts worden genomen in een opnieuw bijeen te roepen algemene vergadering en als dan met een meerderheid van drie/vierde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen. Deze vergadering dient opnieuw te worden uitgeschreven en te worden gehouden ten minste veertien dagen en ten hoogste twee maanden na de eerste vergadering.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens een beslissing genomen omtrent de bestemming van het batig saldo van de vereniging.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 22
Indien statuten en huishoudelijk reglement in enig onderwerp niet voorzien, beslist het bestuur.

De comparante is mij, notaris, bekend, en haar identiteit is door mij op de wettelijk voorgeschreven wijze vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Ouderkerk aan den IJssel op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

Verenigingsstructuur Overzicht