Samenvatting brief 8 juli 2014 B&W aan Raad

Bron Lunaticnews

Gepubliceerd op 09 juli 2014 - 11:00

Nadat gisteren (7 juli 2014) in de Olympiazaal van De Kuip een Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering Stadion Feijenoord N.V. werd georganiseerd, stuurde één dag later het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders (B&W) een informatieve brief met de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het Stadionpark (inclusief de vernieuwbouw van De Kuip) aan alle gemeenteraadsleden. 

Als motivatie voor de informatieve brief wordt gezegd: het informeren van de raad betrekking tot het ingediende plan van Feyenoord met betrekking tot een vernieuwbouw van het stadion.

Het plan van Feyenoord werd tijdens de commissievergadering Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) op 2 juli j.l. toegelicht. In de begeleidende brief werd de gemeente op een drietal terreinen gevraagd om medewerking aan de uitvoering van het plan. Vervolgens heeft B&W de kaders en de randvoorwaarden die zij aan deze medewerking willen verbinden besproken. Onderaan de volledige inhoud van de informatieve brief. Hieronder resumé de belangrijkste kaders en randvoorwaarden van de gemeente Rotterdam voor de medewerking aan de ontwikkeling van het Stadionpark en de vernieuwbouw van Stadion Feijenoord.

Ruimtelijke en economische inpassing

 • de uitstraling van het gebouw,
 • de verblijfskwaliteit rondom het gebouw zowel op wedstrijddagen als op andere dagen,
 • de monumentale waarden van De Kuip,
 • de programmatische invulling in en rondom De Kuip,
 • de bereikbaarheid en de mobiliteit,
 • de veiligheid rondom het stadion en
 • de duurzaamheid van de ontwikkelingen en de exploitatie

Bereikbaarheid en mobiliteit

 • de aansluiting op en inrichting van het terrein tot aan de openbare infrastructuur is voor rekening van Feyenoord,
 • het bezoekers/evenementparkeren in bestaande P(&R)-faciliteiten, dan wel door aanvullende parkeerfaciliteiten inclusief aansluiting op de openbare infrastructuur komt voor rekening en risico van Feyenoord,
 • het fiets-parkeren, waarbij deze zoveel mogelijk (in de directe nabijheid van) het stadion zelf dient te worden opgelost, wordt aangelegd voor rekening en risico van Feyenoord,
 • oplossingen voor uitsupporters zowel in de infrastructuur, denk hierbij bijvoorbeeld aan een directe verbinding tussen stadion en station alsmede opstelruimte voor de bussen voor deze supporters worden aangelegd voor rekening en risico van Feyenoord,
 • een gemeentelijke bijdrage aan de aanpassingen van de openbare infrastructuur.

Financiering van de vernieuwbouw van het stadion

 • de maatschappelijke opbrengsten worden door middel van een onafhankelijke MKBA getoetst,
 • de bijdrage bedraagt ten hoogste € 35 miljoen,
 • de bijdrage is bij voorkeur tijdelijk, inhoudende dat een aflossing en/of exit op termijn mogelijk moet zijn,
 • gedurende de deelname aan het garantievermogen heeft de gemeente ook zeggenschap in de stadion-entiteit, zulks ter behartiging van haar financiële en maatschappelijke belang in de stadionontwikkeling. een besluit tot een bijdrage zal ter toetsing worden voorgelegd bij de Europese Commissie met het oog op het vermijden van ongeoorloofde staatssteun. Een positieve uitkomst van deze toetsing is randvoorwaardelijk,
 • er zal, in opdracht van de gemeente, een gedegen onafhankelijke risicobeoordeling plaatsvinden van de door Feyenoord te leveren inversteringscase, de business case en financieringsplan,
 • de bestaand lening aan het Stadion (hiervan staat per medio 2014 nog € 7,9 miljoen open), wordt afgelost dan wel omgezet naar garantievermogen (als onderdeel van de € 35 miljoen).

 

 

De Kuip Overzicht