Bijzondere meerderheid vereisten in Statuten Stadion Feijenoord art 39 lid 1 en 2

Artikel 39 lid 1 bevat de voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vennootschap.  De voorstellen moeten ter inzage liggen.

Artikel 39 lid 2 vermeldt een overzicht van artikelen uit de Statuten Stadion Feijenoord N.V., die voor wijziging , aanpassing een gekwalificeerde (=bijzondere) meerderheid vereisen, te weten 2/3 van alle uitgebrachte stemmen en de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op V-aandelen.

Hernummering  aandelen vereist als extra 2/3 meerderheid van de uitgebrachte V-stemmen.


Voor wijziging van de  overige artikelen is een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen voldoende. 

Artikel 39 lid 2 houdt in:
Voor een besluit tot statutenwijziging, ontbinding of hernummering aandelen is een 2/3 meerderheid vereist van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 39 lid 2 :
l artikelen uit de Statuten die voor wijziging etc een 2/3 meerderheid vereisen:  

 • Artikel 4  :          omvang maatschappelijk kapitaal
 • Artikel 7  :          uitgifte van nieuwe aandelen
 • Artikel 28:          winstuitkeringen: alles naar aandelen C en O, behoudens 2x € 9.06 (NLG 20)
 • Artikel 30:          zitplaatsrecht aandeelhouders V; de tekst van dit artikel is hierna opgenomen
 • Artikel 31 2 e:    idem over afgelopen boekjaar
 • Artikel 36 -2 :    toegang tot de vergadering van aandeelhouders
 • Artikel 39:          statutenwijziging, ontbinding en hernummering aandelen
 • Artikel 40, 3:     uitkering V-aandeelhouders bij ontbinding vennootschap €45,38 en € 22,69 (NLG 100+ NLG 50); het meerdere naar C en O.  

Voor besluiten met betrekking tot ontbinding vennootschap of tot wijziging van een van bovengenoemde artikelen is een meerderheid vereist van 2/3 van de uitgebrachte stemmen en daarnaast  de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op V-aandelen.
Hernummering  aandelen vereist als extra 2/3 meerderheid van de uitgebrachte V-stemmen.


Voor alle andere zaken zoals goedkeuring jaarstukken het gevoerde beleid (decharge verlenen) is een gewone meerderheid,  de helft plus 1 genoeg , ofwel de Sportclub (zie hierna):

Stichting Administratiekantoor Aandelen Stadion Feijenoord N.V.  (SAK) heeft het stemrecht over:

 1. 2000 aandelen C van de Sportclub Feyenoord
 2.  364  aandelen O; dit zijn aandelen van voormalige obligatiehouders
  De Sportclub heeft 1 certificaat van aandeel O, maar de meerderheid binnen het bestuur van SAK. Derhalve leidt 1 Certificaat aandeel O Stadion Feijenoord N.V. tot 364 stemmen!!

  De Sportclub Feyenoord heeft daarnaast 123 aandelen V. 

Van in totaal 4.364 aandelen Stadion Feijenoord N.V. berust het stemrecht in meerderheid bij de Sportclub Feyenoord:  2000+364+123= 2.487 van in totaal 4.364 aandelen, ofwel 57%.  

De overige V-aandeelhouders hebben gezamenlijk 43% van het geplaatste aandelenkapitaal (1877 V-aandelen).

De VASF-leden vertegenwoordigen circa 1.600 aandelen, ofwel 85% van de overige aandeelhouders "V", dit is 36,7% van het geplaatste aandelenkapitaal.

 

 

Statuten Stadion, art 30 en 39 lid 2 overzicht