Vernieuwbouwplan De Kuip 2013-2015

Na ruim 75 jaar is het huidige Feyenoord Stadion constructief weliswaar nog steeds een prima stadion maar het voldoet in economisch en functioneel opzicht niet meer aan de hedendaagse eisen. We zijn genoodzaakt te vernieuwen en aan te vullen wat ontbreekt voor een bestendige toekomst van Feyenoord Rotterdam. 

We nemen mee wat van belang is voor het behoud van sfeer en historie en we zorgen ervoor dat Feyenoord Rotterdam op het hoogste niveau kan blijven acteren.

De voorgaande tekst is ontleend maar inmiddels verdwenen van de website van het Stadion (www.dekuip.nl/het-stadion-de-kuip/stadion-feijenoord ).


Stadion en Feyenoord hebben in de afgelopen jaren diverse plannen ontwikkeld om te komen tot een nieuwe huisvesting voor voetbal op het hoogste niveau. Het laatst bekende plan was een "design-to-build-plan" van Volker Wessels voor Het Nieuwe Stadion (HNS).
Op 11 juli 2013 heeft de Gemeenteraad van Rotterdam echter geweigerd akkoord te gaan met een voorstel van B&W om een garantie ad € 165 miljoen af te geven voor de financiering van de stadionbouw. B&W trokken daarop dit voorstel in en het plan werd afgeblazen. 

Achtergrond

Na analyse van de ontstane situatie heeft de Feyenoord-familie drie Verkenners aangesteld die zouden moeten onderzoeken wat de beste - in sportief en economisch opzicht - oplossing zou zijn voor de huisvesting van de BVO Feyenoord Rotterdam. Voor de te kiezen optie zou draagkracht moeten zijn bij alle partijen in de Feyenoord-familie, maar ook daarbuiten zoals supporters, aandeelhouders, politiek en de Gemeente Rotterdam. Hierbij zouden bestaande en nieuwe plannen worden geinventariseerd en beoordeeld. 

Op 2 april 2014 concludeerden de Verkenners in een tussentijdse rapportage aan Stichting Feyenoord dat Nieuwbouw geen optie meer was en dat gekozen moest worden voor Vernieuwbouw van de huidige Kuip. Deze rapportage betrof de beoordeling van 13 plannen , ingediend door 7 gekwalificeerde partijen, met als resultaat dat uiteindelijk 2 plannen (Red de Kuip en FFC-BAM) diepgaander zouden worden onderzocht. Dick van Well - toenmalig President-Commissaris van de profclub - bedankt de Verkenners en meldde 'dat de Stichting Feyenoord de Verkenners volgt in hun voorlopige keuze". 

Op 1 mei 2014 presenteerden de Verkenners hun eindrapportage , waarbij zij hun voorkeur uitspraken voor het FFC- consortium met de BAM als aannemer: De Stichting Feyenoord zou de komende 6 maanden volledig moeten inzetten op het uitwerken van een volledig plan door FFC.
Namens de Stichting Feyenoord sprak Dick van Well zijn dank uit voor het advies en de hoop dat "we snel kunnen melden dat we als club, stad en marktpartijen samen definitief aan de slag gaan met de vernieuwbouw van de geliefde Kuip".

Op 11 juni 2014 werden de plannen voor Vernieuwbouw aan B&W en op 2 juli aan de Gemeenteraad van Rotterdam toegezonden Lees hier .  
B&W hebben op 8 juli hun visie/voorwaarden op het plan toegezonden aan de Raad lees hier.

In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 7 juli 2014 merkte de Voorzitter van de RvC op zich ervan bewust te zijn, dat er vanuit de RvC en de directie van het Stadion tijdens eerdere aandeelhoudersvergaderingen uitdrukkelijk was gekozen voor een nieuwbouwvariant van het Stadion. De gerechtvaardigde vraag is dan ook waarom de RvC en de directie nu instemmen met een vernieuwbouwvariant. Hij brengt naar voren dat de renovatie- en vernieuwbouwplannen destijds een flink aantal nadelen met zich meebrachten waardoor deze ofwel niet financierbaar waren of onvoldoende exploitabel waren. De druk van de verkenners heeft ertoe geleid dat deze nadelen in de vernieuwbouwplannen op een buitengewone creatieve manier door zowel Red De Kuip als het FFC zijn opgelost. Dit heeft ertoe geleid dat de RvC en directie van het Stadion nu unaniem achter een vernieuwbouwplan staan. Een plan dat zeker niet onderdoet voor het nieuwbouwplan.

Ook kijkende naar de aanzienlijk lagere investering, waardoor rentelasten en aflossingsverplichtingen in de komende jaren lager zullen uitvallen, vinden de RvC en de directie het verantwoord voor het vernieuwbouwplan van het Feyenoord Founders Consortium te kiezen.

Einde Verkenning, onwil voor Vernieuwbouw 
BAM - als aannemer binnen FFC - heeft op basis van exclusiviteit met en in opdracht van Stadion en Feyenoord gewerkt aan uitwerking van dit plan tot vernieuwbouw, maar dat heeft uiteindelijk niet geleid tot overeenstemming tussen BAM en Stichting Feyenoord. Na 9 maanden, op 9 maart 2015 kwam een eind aan het plan van de BAM.

Sinds maart 2015, hebben noch Stichting Feyenoord, noch eigenaar Stadion N.V.  het initiatief genomen voor de uitwerking van het als 2e door Verkenners voorgedragen plan tot Vernieuwbouw van de Kuip. De indiener - het Consortium Red de Kuip - werd hiervoor niet uitgenodigd. Hiervoor werd geen plausibele verklaring gegeven. Volstaan werd met de mededeling dat (Stichting) Feyenoord  eerst een "Geactualiseerd Plan van Eisen" gaat opstellen. Daarna zou Red de Kuip mee kunnen gaan doen voor een nieuw of vernieuwbouwd Stadion.

Een potentiele bron van kennis die Red de KUIP is, blijft onbenut. De VASF acht dit een gemiste kans.

Nieuwbouwplannen
Tot 14 december 2015 was er stilte omtrent de huisvesting, met in de zomer van 2015 een gerucht over nieuwbouwplannen, afkomstig van de Profclub Feyenoord bij monde van hun voorzitter Hoetmer. Over vernieuwbouw werd  niets vernomen. Enkele maanden na afblazen van het BAM-vernieuwbouw-plan was het vizier weer op Nieuwbouw gericht.  Hoe reeel was de poging om met de BAM overeenstemming te bereiken, mede gezien het feit dat met kandidaat 2 van de Verkenners - het Consortium Red de Kuip - niet inhoudelijk werd gesproken.

Op 14 december 2015, de dag - waarop 's-avonds de jaarlijks te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord N.V. plaats zou vinden - publiceerde nota bene De Telegraaf 's-ochtends een nieuwbouwplan voor het Stadion, dat onderdeel zou zijn van een "gebiedsplan" voor Rotterdam-Zuid.  De Rotterdamse media zoals Radio Rijnmond en het AD namen het nieuws van het 'Feyenoord-City"-plan in de loop van de ochtend over. 

Op de aandeelhoudersvergadering van 14 december 2015 werd het "Feyenoord-City"-plan gepresenteerd door de heer Cees de Bruin, president-commissaris van Stadion N.V.  Aan financiele onderbouwing wordt nog gewerkt, maar zo zei De Bruin: "De onderzoeken voor HNS zijn niet voor niets geweest". De vraag dringt zich op of  "Feyenoord-City" een nieuwe variant is van HNS en "Stadionpark" , het door de gemeenteraad in juli 2013 geblokkeerde nieuwbouwplan, dat volgens de Verkenners tot grote financiele problemen van de Feyenoord-familie zou hebben geleid.

Noch over vernieuwbouw of het verlaten van dit door de Verkenners uitgebrachte advies, noch over de instemming waarmee de Feyenoord-familie dit advies ontving, werd op de aandeelhoudersvergadering gesproken. 

President-Commissaris De Bruin was van mening dat dit traject voor zijn tijd was en dat hij daarover dus niets behoefde te melden. Waarom eigenlijk niet? Hij heeft de functie van president-commissaris overgenomen en is daarmee verantwoordelijk voor het verleden dat in die functie is gedaan of nagelaten. Bovendien, hij was hij commissaris van Stadion N.V. en ook daarom al mede-verantwoordelijk. 

Onomwonden stelde De Bruin dat nieuwbouw binnen de Feyenoord-geledingen de absolute voorkeur heeft.  
Over de toekomst van de huidige Kuip had hij evenmin informatie, hetgeen een eis van de gemeenteraad Rotterdam was om te komen tot eventuele goedkeuring voor nieuwbouw.

Uiteindelijk zal op de volgende vraag een antwoord moeten komen: 

Van welk op realistische uitgangspunten gestoeld plan heeft de profclub Feyenoord het meeste voordeel, met inachtneming van aanvaardbare risico's en rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen.
Een benadering van de grootte van de voordelen van NIEUWBOUW t.o.v Vernieuwbouw is ook op de Aandeelhoudersvergadering van 13 december 2016 niet gegeven. Er werd een opgave verstrekt van voordelen Nieuwbouw ten opzichte van vernieuwbouw

Op 7 januari 2016 was het onderdeel De Nieuwe Kuip van de Stadionwebsite verdwenen.
De Nieuwe Kuip bevatte ondermeer een weergave van het Verkenningstraject en het einde van de BAM-fase, met beelden en teksten ondermeer van Dick van Well, voormalig president-commissaris van de BVO Feyenoord en Rene van Ierschot, voormalig president-commissaris van Stadion N.V. 
De teksten van de Stadionwebsite "De Nieuwe Kuip" zijn zoveel mogelijk opgenomen in het hierna volgende document "Berichtgeving door Stadion over Vernieuwde Kuip". 


Voor informatie zie onder meer de dagbladen AD, NRC en Telegraaf en de websites: 

www.dekuip.nl www.feyenoordnet.nl www.fr12.nl of www.lunaticnews.nl

Welkom Overzicht