Jaarverslag over het 24 ste Verenigingsjaar 2015-2016

Jaarverslag VASF over het vierentwintigste verenigingsjaar (01-07-2015 t/m 30-06-2016) 

Ook het afgelopen verenigingsjaar laat zich kenmerken door een jaar waarbij samenwerken enmeedenken met die partijen, waarmee de VASF van doen heeft, voorop staat. 

Na ruim 20 jaar van relatieve rust, is het afgelopen periode duidelijk geworden waarom de vereniging is opgericht en tevens dat het goed is dat er een vereniging is om de belangen van de V-aandeelhouders te behartigen. Vooral als aan de rechten van aandeelhouders wordt getornd.

In willekeurige volgorde zijn diverse zaken aan de orde geweest. 

Sinds de renovatie van de Olympiazijde wordt voortdurend gekeken naar de verdere professionalisering van de horecavoorzieningen.  Een onderwerp van gesprek met de directie blijft de noodzaak van snellere uitgifte van drank en hapjes op piekmomenten (vlak voor de wedstrijden en tijdens de rust) en optimalisering van (het geluid bij) de TV-beelden.
De 3 exclusieve toegangspoortjes, die indertijd ten behoeve van de aandeelhouders gemaakt zijn, voldoen ook dit jaar weer goed. 

Ook dit jaar is weer een beperkt aantal transacties in aandelen met hulp van de VASF tot stand gekomen. 

Het periodieke overleg tussen de directie van het stadion en een delegatie van het VASF- bestuur vindt nog steeds plaats. In dit boekjaar is diverse keren intensief en constructief overleg gevoerd. Zaken, die bij de aandeelhouders spelen, kunnen zodoende snel onder de aandacht van de directie worden gebracht. Onderwerpen die besproken worden, zijn  naast de algemene gang van zaken bij het Stadion o.a. verdere renovatie, alternatieve inkomstenbronnen voor het Stadion, de teruglopende omzet bij de horeca, de bekerfinale en de huurovereenkomst tussen Feyenoord Rotterdam N.V. en het Stadion. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de BVO en het stadion toegelicht.

Bovendien wordt aandacht geschonken aan de lange termijn mogelijkheden van het Stadion.
Het bestuur van de VASF heeft ook dit jaar een aantal malen zijn zorg uitgesproken over de voortgang van de (her)ontwikkeling van het stadion. Eind oktober van dit jaar is aan de leden de stand van zaken medegedeeld. 

Het voltallige bestuur vergaderde in de verslagperiode vier maal. Daarnaast vond er informeel overleg plaats tussen de bestuursleden. Bovendien is er een sollicitatie procedure geweest ten behoeve van nieuwe bestuursleden. In de jaarvergadering zullen 2 nieuwe bestuursleden worden voorgedragen.

Er is eenmaal een bijeenkomst geweest tussen het bestuur van de VASF en de voorzitter van het project Feyenoord City. 

Met leden van de Raad van Commissarissen vindt indien nodig overleg plaats. Dit verslagjaar heeft het bestuur viermaal met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen vergaderd.

Ten behoeve van de extra vergaderingen met leden van de RvC  en directie heeft het bestuur veel voorbereidingstijd gestopt om tot de juiste uitgangspunten van een mogelijke overstapregeling en daarbij samenhangende strategie te komen.
Vooral de hernieuwde discussie over nieuwbouw is een onderwerp waarbij de vereniging van aandeelhouders betrokken wil zijn. Door samenbundeling van krachten kan de toegevoegde waarde van onze vereniging blijken.
De vereniging blijft alert en zal er alles aan doen om voor de belangen van de V-aandeelhouders op te komen.


Het aantal leden per begin oktober 2016 bedraagt  636 (was 634), vertegenwoordigend 1609  (was 1603)  aandelen.De secretaris

november 2016

Verenigingsnieuws overzicht