Aan-& verkoop aandelen stadion, samenvattende informatie

Vraag & Aanbod van V-aandelen Stadion Feijenoord N.V. 

Verkopers
Soms worden er aandelen-V  van Stadion (voorheen genaamd aandelen B ) in advertenties of op marktplaats te koop aangeboden.  
Praktischer is het om de VASF in kennis te stellen van het voornemen tot verkoop van één of meer aandelen-V van  Stadion. Mocht u besluiten tot verkoop van uw aandelen over te gaan , neem dan contact op met de VASF.  
Onze bestuursleden Willem van Steenbergen en  Huug Schweers geven u gaarne verdere inlichtingen over de actuele stand van zaken met betrekking tot verkoop van aandelen Stadion Feijenoord N.V. ( knop Aandelen)

Kopers
Bij de VASF melden zich regelmatig potentiele kopers voor aandelen Stadion.
Zij hebben veelal voorkeur voor stoelen op een bepaald vak, rij(en) en/of voor een aantal stoelen naast elkaar.  Soms zijn het aandeelhouders die naast hun eigen plek aandelen met zitplaats bij willen kopen. Het wachten is dan tot deze te koop worden aangeboden.  Soms kan er met medewerking van anderen van plaats(en)  worden geruild.

De voor aandeelhouders beschikbare vakken zijn A,  gelegen rond de middenlijn, B ligt naast A en C daar weer naast, beide richting hoekvlag.  
Aan elk aandeel-V is een zitplaats in één van die vakken toegewezen.
In het Citystadion zijn er vakken beschikbaar aan de lange (spoor)-zijde voor alle aandeelhouders. ongeacht het vak waar men thans in de Kuip zit

Transactie
De prijs van de aandelen wordt bepaald door vraag en aanbod , waarbij onze vereniging slechts een informatieve, dienstverlenende  rol speelt.
Er is geen sprake van bemiddeling.  Koper en verkoper bepalen zelf  de voorwaarden voor hun transactie, waaronder de hoogte van de koopsom.
De VASF aanvaardt  te dezer zake dus geen enkele aansprakelijkheid.

Indicatie prijs per aandeel
Aandelen met zitplaats op Vak C werden tot voor kort verkocht voor prijzen die liggen rond € 6.500, met zitplaats op Vak B voor prijzen rond € 7.500 en met zitplaats op Vak A voor rond  € 8.500 per aandeel. Deze prijzen zijn niet onaanzienlijk gestegen (zie hierna).

Op 19 juni 2019 heeft de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. plaatsgevonden.
Bij de toegezonden vergaderstukken was de regeling met V-aandeelhouders gevoegd, die duidelijkheid verschafte over het aan het V-aandeel te koppelen zitplaatsrecht in het toekomstige Fey-Citystadion. Tegen inlevering van eigendom en stemrecht wordt in het toekomstige stadion voor de duur van 60 jaar een zitplaats gegarandeerd aan de lange zijde, tussen cornervlag en middencirkel .
Deze duidelijkheid heeft ertoe geleid dat de vraagprijzen en de prijs waartegen reeds gerealiseerde transacties hebben plaatsgevonden een stijgende tendens vertonen.

De ontwikkeling van de transactieptijzen was reeds in gang gezet door de voorlopige overeenkomst zitplaatsrecht, die in de aandeelhoudersvergadering van 2 december 2016was behandeld  en mede door het behaalde kampioenschap in 2017. 
De Gemeenteraad van Rotterdam had op 11 mei 2017 onder voorwaarden ingestemd met de Fey-City-plannen, hetgeen bijdroeg aan een stijgende vraag naar aandelen Stadion Feijenoord.

VASF
De VASF zal de wensen van verkopers en kopers aan elkaar kenbaar maken, zodat elke partij voor zichzelf kan besluiten over de transactievoorwaarden. Indien het aandeel tot een nalatenschap behoort, dient de verkoper gerechtigd te zijn namens de erfgenamen op te treden. 
Nadat koper en verkoper men overeenstemming hebben bereikt kan de overdracht van het aandeel plaatsvinden ten overstaan van een door de koper aan te wijzen en te betalen notaris. Desgewenst kan de VASF de naam van een notaris verstrekken die bekend is met deze materie.

De VASF vraagt aan de verkopende partij (het VASF-lid) een bijdrage in de exploitatiekosten van de vereniging van in beginsel € 250 per verkocht aandeel. Van niet-leden kan een hogere bijdrage verlangd worden.

De dienstverlening van de VASF is een service van onze vereniging naar vertrekkende en nieuwe aandeelhouders, die wij graag als lid van onze vereniging verwelkomen.  
                                                 
Mocht u besluiten tot verkoop van uw aandelen over te gaan , neem dan contact op met de VASF onder de knop Aandelen.
Onze bestuursleden Willem van Steenbergen en  Huug Schweers geven u gaarne verdere inlichtingen over de actuele stand van zaken met betrekking tot verkoop van aandelen Stadion Feijenoord N.V. 

Tenslotte : beleggen in aandelen is een risicodragende vorm van beleggen. Dat geldt eveneens voor aandelen Stadion Feijenoord N.V.  en het zitplaatsrecht in Feyenoord City dat wordt verkregen  na de ingebruikname van het City-Stadion.  VASF   april 2021

Aandelen Overzicht