Aan-& verkoop aandelen stadion, samenvattende informatie

Vraag & Aanbod van V-aandelen Stadion Feijenoord N.V. 

Verkopers
Soms worden er aandelen-V  van Stadion (voorheen genaamd aandelen B ) in advertenties of op marktplaats te koop aangeboden.  
Praktischer is het om de VASF in kennis te stellen van het voornemen tot verkoop van één of meer aandelen-V van  Stadion. Mocht u besluiten tot verkoop van uw aandelen over te gaan , neem dan contact op met de VASF.  
Onze bestuursleden Willem van Steenbergen en  Huug Schweers geven u gaarne verdere inlichtingen over de actuele stand van zaken met betrekking tot verkoop van aandelen Stadion Feijenoord N.V. ( knop Aandelen)

Kopers
Bij de VASF melden zich regelmatig potentiele kopers voor aandelen Stadion.
Zij hebben veelal voorkeur voor stoelen op een bepaald vak, rij(en) en/of voor een aantal stoelen naast elkaar.  Soms zijn het aandeelhouders die naast hun eigen plek aandelen met zitplaats bij willen kopen. Het wachten is dan tot deze te koop worden aangeboden.  Soms kan er met medewerking van anderen van plaats(en)  worden geruild.

De voor aandeelhouders beschikbare vakken zijn A,  gelegen rond de middenlijn, B ligt naast A en C daar weer naast, beide richting hoekvlag.  
Aan elk aandeel-V is een zitplaats in één van die vakken toegewezen. Het zitplaatsrecht wordt beschouwd als dividend op het aandeel. Hiervoor ontvangt de aandeelhouder bij aanvang van het seizoen een dividendnota van Stadion. Na ontvangst van de betaling wordt de aandeelhouders(seizoen)kaart geactiveerd, zodat toegang tot het Stadion wordt verkregen.

Een klein deel van de 2.000 aandelen heeft een zitplaats op Vak A (gelegen rond de middenlijn). Hiervoor moet jaarlijks een extra bijdrage (voor seizoen 2019-2020 circa  €1.100 exclusief BTW) worden betaald. Naast een zitplaats op Vak A krijgt men dan toegang tot de Van Zandvlietzaal. Indien de aandeelhouder deze bijdrage niet voldoet, komt de plaats op vak A te vervallen en wordt er een stoel op Vak C toegewezen.

De vraag naar Aandelen met een zitplaats op Vak A - een vak met een overwegend zakelijk karakter en centraal gelegen aan de lange zijde  - is over het algemeen groter dan het aanbod en hierdoor ligt de vraagprijs voor zo’n aandeel hoger dan die voor een aandeel op Vak B of C.

Er zijn 2.000 V-aandelen. Aan het V- aandeel is een statutair zitplaatsrecht gekoppeld. Dit zitplaatsrecht is van toepassing op alle door de BVO Feyenoord en door Stadion georganiseerde wedstrijden.

In het Citystadion zijn er vakken beschikbaar aan de lange (spoor)-zijde voor alle aandeelhouders. ongeacht het vak waar men thans in de Kuip zit.

Transactie
De prijs van de aandelen wordt bepaald door vraag en aanbod , waarbij onze vereniging slechts een informatieve, dienstverlenende  rol speelt.
Er is geen sprake van bemiddeling.  Koper en verkoper bepalen zelf  de voorwaarden voor hun transactie, waaronder de hoogte van de koopsom.
De VASF aanvaardt  te dezer zake dus geen enkele aansprakelijkheid.

Indicatie prijs per aandeel
Op 19 juni 2019 heeft de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. plaatsgevonden.
Bij de toegezonden vergaderstukken was de regeling met V-aandeelhouders gevoegd, die duidelijkheid verschafte over het aan het V-aandeel te koppelen zitplaatsrecht in het toekomstige Fey-Citystadion. De regeling werd in deze aandeelhoudersvergadering aangenomen.
Tegen inlevering van eigendom en stemrecht wordt in het toekomstige stadion voor de duur van 60 jaar een zitplaats gegarandeerd aan de lange zijde, tussen cornervlag en rand middencirkel .
Deze duidelijkheid heeft ertoe geleid dat de vraagprijzen en de prijs waartegen reeds gerealiseerde transacties hebben plaatsgevonden een stijgende tendens gingen vertonen.

Aandelen met zitplaats op Vak C werden tot voor kort verkocht voor prijzen die liggen rond € 6.500, met zitplaats op Vak B voor prijzen rond € 7.500 en met zitplaats op Vak A voor rond  € 8.500 per aandeel. Deze prijzen zijn zeer aanzienlijk gestegen.
Onlangs werd voor 4  aandelen op vak B een transactieprijs gerealiseerd van ruim € 10.000 k.k per aandeel (voorjaar 2021). 
Een verdere stijging voor aandelen vak B dient zich al aan. 
Voor vak C vond  eveneens een transactie plaats van € 10.000 kk per aandeel. 

Deze ontwikkeling van de transactieprijzen was reeds in gang gezet door de voorlopige overeenkomst zitplaatsrecht, die in de aandeelhoudersvergadering van 2 december 2016 aan de aandeelhouders was voorgelegd, maar nog niet in stemming was gebracht.
 Voorts had de Gemeenteraad van Rotterdam op 11 mei 2017 onder voorwaarden ingestemd met de Fey-City-plannen, hetgeen bijdroeg aan de stijgende vraag naar aandelen Stadion Feijenoord.

De rol van de VASF
De VASF kan  de wensen van verkopers en kopers aan elkaar kenbaar maken, zodat elke partij voor zichzelf kan besluiten over de transactievoorwaarden. Indien het aandeel tot een nalatenschap behoort, dient de verkoper gerechtigd te zijn namens de erfgenamen op te treden. 
Nadat koper en verkoper men overeenstemming hebben bereikt kan de overdracht van het aandeel plaatsvinden ten overstaan van een door de koper aan te wijzen en te betalen notaris. Desgewenst kan de VASF de naam van een notaris verstrekken die bekend is met deze materie.

De VASF vraagt aan de verkopende partij (het VASF-lid) een bijdrage in de exploitatiekosten van de vereniging van in beginsel € 250 per verkocht aandeel. Van niet-leden kan een hogere bijdrage verlangd worden.

De dienstverlening van de VASF is een service van onze vereniging naar vertrekkende en nieuwe aandeelhouders, die wij graag als lid van onze vereniging verwelkomen.  
                                                 
Mocht u besluiten tot verkoop van uw aandelen over te gaan , neem dan contact op met de VASF onder de knop Aandelen.
Onze bestuursleden Willem van Steenbergen en  Huug Schweers geven u gaarne verdere inlichtingen over de actuele stand van zaken met betrekking tot verkoop van aandelen Stadion Feijenoord N.V. 

Tenslotte : beleggen in aandelen is een risicodragende vorm van beleggen. Dat geldt eveneens voor aandelen Stadion Feijenoord N.V.  en het zitplaatsrecht in Feyenoord City dat wordt verkregen  na de ingebruikname van het City-Stadion.  VASF   april 2021

Aandelen Overzicht